CA · ES · EN     eBANDO   |   EL MUNICIPI   |   L'AJUNTAMENT

Aprovació inicial del projecte d’ obres “camí d’accés al mirador de la pedra de tudes”

APROVACIÓ INICIAL D’UN PROJECTE D’OBRES

Aprovat inicialment, el projecte de les obres “camí d’accés al mirador de la pedra de tudes”, amb un pressupost d’execució material de 80.998,27 euros, (21% IVA inclòs), redactat per l’enginyer Sr. Jordi Mestre Gonzàlez.

De conformitat amb el que disposa l’article 235.2 apartat c) del Text Refós de la Llei 8/1987 del 15 d’abril, municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’esmentat projecte es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des del dia següent al de la seva publicació al tauler d’anuncis municipal, al del web www.altaneu.net i en el BOP de Lleida, durant els quals els interessats podran examinar-lo a les oficines municipals, i formular-hi les al·legacions pertinents.
Cas de no presentar-se cap escrit d’al·legació, el projecte esdevindrà definitivament aprovat.

projecte_pav. cami pedra Tudes Fase 1Signat

edicte aprovació inicial


© 2024 Ajuntament de l'Alt Àneu
Av. del Port de la Bonaigua, 9, València d'Àneu - 25587 | 973 626 038 FAX 973 626 341 | ajuntament@altaneu.ddl.net