CA · ES · EN     eBANDO   |   EL MUNICIPI   |   L'AJUNTAMENT

Ple Ordinari, 12 de setembre 2022, a les 19h

 

CONVOCATÒRIA

Núm: 04/2022
Caràcter: Ordinària
Data: 12 de setembre de 2022
Hora de començament: 19:00
Lloc:sala de plens de la Casa Consistorial

 

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
  2. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia
  3. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per l’aprofitament especial pels particulars dels serveis, materials i béns de propietat municipal
  4. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora núm. 36 Reglament de l’espai Coworking
  5. Proposta de resolució de l’expedient d’investigació i posada de manifest, en relació amb sobre la titularitat de l’immoble situat al Port de la Bonaigua, iniciat amb motiu de la petició del dret de la propietat de la mercantil PUERTO DE LA BONAIGUA, S.L
  6. Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 2 del pressupost únic exercici 2022 de l’Ajuntament
  7. Mocions
  8. Assumptes d’urgència
  9. Informes de l’Alcaldia i de les regidories
  10. Precs i preguntes

© 2024 Ajuntament de l'Alt Àneu
Av. del Port de la Bonaigua, 9, València d'Àneu - 25587 | 973 626 038 FAX 973 626 341 | ajuntament@altaneu.ddl.net