CA · ES · EN     eBANDO   |   EL MUNICIPI   |   L'AJUNTAMENT

Ple Ordinari, 13 de desembre de 2021, 18 h

CONVOCATÒRIA

Núm: 06/2021

Caràcter: Ordinària

Data: 13 de desembre de 2021

Hora de començament: 18:00

Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors

2. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia

3. Acord d’aprovació, si s’escau, de l’expedient del modificació de crèdits 05/2021, per

suplements de crèdit

4. Acord d’aprovació de l’informe per a la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local de

l’Església de Sant Martí de Boren

5. Mocions, manifests, declaracions

5.1. Moció en suport de Max Castellarnau

5.2. Moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana

5.3. Declaració institucional de suport a la candidatura als JJOO d’Hivern de Pirineus-

Barcelona-Saragossa 2030

6. Assumptes d’urgència

7. Informes de l’Alcaldia i de les regidories

8. Precs i preguntes


© 2024 Ajuntament de l'Alt Àneu
Av. del Port de la Bonaigua, 9, València d'Àneu - 25587 | 973 626 038 FAX 973 626 341 | ajuntament@altaneu.ddl.net