CA · ES · EN     eBANDO   |   EL MUNICIPI   |   L'AJUNTAMENT

Ple ordinari, 14 de març de 2022, a les 19 h

CONVOCATÒRIA

Núm: 01/2022

Caràcter: Ordinària

Data: 14 de març de 2022

Hora de començament: 19:00

Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial

 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia

3. Acord d’adhesió al conveni d’espais de la Memòria

4. Acord d’aprovació del plec de condicions tècniques i administratives per la licitació de

l’alienació de la línia de transport elèctric d’Isil i xarxa de baixa tensió del nucli d’Alos

5. Acord d’encomanar la gestió a l’EMD d’Isil i Alós del procediment de licitació d’alienació

de la línía de transport elèctric d’Isil a Alos i de la xarxa de baixa tensió del nucli d’Alos

6. Mocions i manifests

5.1. Declaració del fons català de cooperació al desenvolupament i la xarxa d’alcaldes i

alcaldesses per la Pau de Catalunya sobre el conflicte a Ucraïna

5.2. Moció de suport en defensa del sector agrari i del món rural

5.3. Moció per donar suport a les mesures contra l’exclusió financera

7. Assumptes d’urgència

8. Informes de l’Alcaldia i de les regidories

9. Precs i preguntes


© 2024 Ajuntament de l'Alt Àneu
Av. del Port de la Bonaigua, 9, València d'Àneu - 25587 | 973 626 038 FAX 973 626 341 | ajuntament@altaneu.ddl.net