CA · ES · EN     eBANDO   |   EL MUNICIPI   |   L'AJUNTAMENT

Ple ordinari, 2 de maig de 2023 a les 19h

CONVOCATÒRIA:

Núm: 02/2023
Caràcter: Ordinària
Data: 2 de maig de 2023
Hora de començament: 19:00
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta d ela sessió anterior
  2. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia
  3. Acord de ratificació del decret d’alcaldia de declaració de compatibilitat per tal que la senyora Elisabet Claró Tolsau desenvolupi la funció de d’arquitecte municipal en l’Ajuntament de Montseny, en regim de funcionaria interina amb dedicació parcial de 7 hores setmanals que representa 18,67% de la dedicació normalitzada
  4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 1 del pressupost únic exercici 2023 de l’Ajuntament
  5. Elecció dels membres de la mesa electoral
  6. Acord d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament d’Alt Àneu i el Centre de documentació dels Pirineus per al desenvolupament d’un projecte de dinamització socioeconòmica 2023.
  7. Acord d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament d’Alt Àneu i el Consell Cultural de les Valls d’Àneu, per la colꞏlaboració econòmica pel programa de recerca i difusió 2023.
  8. Assumptes d’urgència
  9. Informes de l’Alcaldia i de les regidories

10.Precs i preguntes


© 2024 Ajuntament de l'Alt Àneu
Av. del Port de la Bonaigua, 9, València d'Àneu - 25587 | 973 626 038 FAX 973 626 341 | ajuntament@altaneu.ddl.net