CA · ES · EN     eBANDO   |   EL MUNICIPI   |   L'AJUNTAMENT

Aprovació inicial del projecte d’ obres “construcció d’una zona verda, amb Parc infantil a Sorpe”

Aprovat inicialment, el projecte de les obres “construcció d’una zona verda, amb Parc infantil a Sorpe”, amb un pressupost d’execució material de 48.333,18 euros, (21% IVA inclòs), redactat per l’enginyer Sr. Jordi Mestre Gonzàlez.

De conformitat amb el que disposa l’article 235.2 apartat c) del Text Refós de la Llei 8/1987 del 15 d’abril, municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’esmentat projecte es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des del dia següent al de la seva publicació al tauler d’anuncis municipal, al del web www.altaneu.net i en el BOP de Lleida, durant els quals els interessats podran examinar-lo a les oficines municipals, i formular-hi les al·legacions pertinents.

projecte_pav. cami pedra Tudes Fase 1Signat

edicte aprovació inicial


© 2024 Ajuntament de l'Alt Àneu
Av. del Port de la Bonaigua, 9, València d'Àneu - 25587 | 973 626 038 FAX 973 626 341 | ajuntament@altaneu.ddl.net